หลักสูตรอบรมออนไลน์ สรพ.

ปีงบประมาณ 2564

EL002 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ  

EL003 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 การทบทวนเวชระเบียน

EL005 Hospital Profile

EL006 : มาตรฐาน HA Part I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน  

EL007 : มาตรฐาน HA Part I-5 กำลังคน

EL008 : มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ์ 

EL009 : มาตรฐาน HA Part I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  [new]

EL010 : มาตรฐาน HA Part I-6 การปฏิบัติการ [new]

ทุกหลักสูตรราคา 1,399 บาท/account 

ระยะเวลาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ล๊อกอินในครั้งแรก

เรียนจบครบ ส่งงานครบ ทำข้อสอบครบ รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สุพรรณี สุวรรณศรี 
02-027 8846 ต่อ 9512   
suphannee@ha.or.th