หลักสูตรอบรมออนไลน์ สรพ.

ปีงบประมาณ 2565

EL002 : ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

EL003 : มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 : Hospital Profile

EL005 : การทบทวนเวชระเบียน

EL006 : มาตรฐาน HA Part I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน  

EL007 : มาตรฐาน HA Part I-5 กำลังคน

EL008 : มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ์ 

EL009 : มาตรฐาน HA Part I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

EL010 : มาตรฐาน HA Part I-6 การปฏิบัติการ 

EL011 : มาตรฐาน HA Part I-1 การนำ 

EL012 :  ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

EL013 :  การทำ Service Profile เพื่อการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ที่เข้มแข็ง

EL014 : กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล

EL015 : องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ 

EL016 : การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล 

EL017 : การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE) (ได้คะแนนวิชาชีพเภสัช 1 หน่วยกิต)

EL019 : Medication Reconciliation (ได้คะแนนวิชาชีพเภสัช 1 หน่วยกิต)

EL020 : Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare 

EL021 : Track 2 HA tools and quality in diversity update 

EL022 : Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care 

ทุกหลักสูตรราคา 1,399 บาท/account 

ระยะเวลาเรียน 60 วัน นับจากวันที่ล๊อกอินในครั้งแรก

เรียนจบครบ ส่งงานครบ ทำข้อสอบครบ รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สุพรรณี สุวรรณศรี 
02-027 8846 ต่อ 9512   
suphannee@ha.or.th