EL012 : ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย     slot deposit pulsa 2023

สอนโดย : อ.โกเมธ นาควรรณกิจ

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 13 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 3 : 42
2 มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (1) 16 : 17
3 มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (2) 13 : 29
4 มาตรฐาน HA พรบ.และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (3) 8 : 15
5 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (1) 9 : 59
6 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (2) 11 : 47
7 ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (3) 11 : 7
8 ทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ 15 : 55
9 การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันระงับอัคคีภัย 8 : 7
10 การจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 8 : 24
11 การจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 10 : 46
12 การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการรายงานและประเมินผล 9 : 3
13 แบบทดสอบ 10 : 58
* พร้อมเรียน