EL015 : องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ

EL015 : องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ     RTP Live 2023

สอนโดย : อ.วรวรรณ ใหญ่มาก

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 11 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ตอนที่ 1 : Overview 9 : 2
2 ตอนที่ 2 : ความเชื่อมโยง Hospital Profile & การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล 5 : 24
3 ตอนที่ 3 : NSO & มาตรฐาน I-2 (กลยุทธ์) 10 :
4 ตอนที่ 4 : NSO & มาตรฐาน HA I-4 (การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 10 : 5
5 ตอนที่ 5 : NSO & มาตรฐาน HA I-5 (กำลังคน) 7 : 10
6 ตอนที่ 6 : NSO & มาตรฐาน HA I-6 (การปฏิบัติการ.) 6 : 59
7 ตอนที่ 7 : NSO & มาตรฐาน HA II-2.1 (การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล) 10 : 58
8 ตอนที่ 8 : NSO & มาตรฐาน HA II-1.2 (ระบบบริหารความเสี่ยง) 10 : 37
9 ตอนที่ 9 : NSO & มาตรฐาน HA II-4 (การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ) 10 : 17
10 ตอนที่ 10 : Pitfall ที่เกี่ยวข้องกับ NSO จากการเยี่ยมสำรวจ 10 :
11 ตอนที่ 11 : สรุปภาพรวมองค์กรพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ 3 : 8
* พร้อมเรียน