EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)

Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)     dewi88

สอนโดย : ภญ.ผุสดี บัวทอง

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 10 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ตอนที่ 1 : Overview 11 : 35
2 ตอนที่ 2 : คำนิยาม และความหมายของ Medication Error ขั้นตอน (Prescribing error, Transcribing error) 11 : 34
3 ตอนที่ 3 : คำนิยาม และความหมายของ Medication Error ขั้นตอน ( Pre-dispensing error, Dispensing error, Administration error) 12 : 19
4 ตอนที่ 4 : Adverse Drug Event (ADE) การจัดระดับความรุนแรง 12 : 41
5 ตอนที่ 5 : Safe from High Alert Drug 13 :
6 ตอนที่ 6 : Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR) 13 : 19
7 ตอนที่ 7 : Safe from Fatal Drug Interaction 12 : 30
8 ตอนที่ 8 : บทบาทคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ME/ADE 13 : 9
9 ตอนที่ 9 : การวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงระบบของ ME/ADE ที่มีระดับความรุนแรง E-I 14 : 10
10 ตอนที่ 10 : Pitfalls และประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ 14 : 10
* พร้อมเรียน