EX001 Upskill Zoom meeting management

พัฒนาทักษะของบุคลากรของสถานพยาบาล ผู้เยี่ยมสำรวจ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพและวิทยากรในการเรียนรู้และใช้งานระบบ Zoom Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย : อ.สงวน แก้วขาว

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 1 Chapter

No. Chapter Play Time
1 EX001 Upskill Zoom meeting management 5 : 31
* พร้อมเรียน