EL028 : High Alert Drug

EL028 : High Alert Drug     slot deposit pulsa 10 ribu

สอนโดย : ภก.สงกรานต์ มีชูนึก

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 9 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ตอนที่ 1 : Overview “High Alert Drug” ด้วยแนวคิด 3C-PDSA 5 : 35
2 ตอนที่ 2 : มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับ High Alert Drug 6 :
3 ตอนที่ 3 : รู้โจทย์ (Context) 8 : 8
4 ตอนที่ 4 : แนวคิดในการออกแบบ ตัวอย่าง 1 11 : 54
5 ตอนที่ 5 : แนวคิดในการออกแบบ ตัวอย่าง 2 10 : 16
6 ตอนที่ 6 : การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล 9 : 14
7 ตอนที่ 7 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (1) 10 : 13
8 ตอนที่ 8 : ประเด็นสำคัญที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ (2) 9 : 41
9 ตอนที่ 9 : สรุปภาพรวม ด้วยแนวคิด 3C-PDSA 8 : 4
* พร้อมเรียน