CAT66_CATCH THE LIGHT_ปีงบ 2566

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจอย่างมีคุณค่าที่จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ของผู้เยี่ยมสำรวจ ต่อการสร้างคุณค่าในกระบวนการเยี่ยมสำรวจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เยี่ยมสำรวจ

สอนโดย :

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 4 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ครั้งที่ 1_PFE_Patient and Family Engagement 2 : 21
2 ครั้งที่ 2_TeamSTEPPS 2 : 22
3 ครั้งที่ 3_Fearless Organization 2 : 48
4 ครั้งที่ 4_Baldrige scoring guideline 2 : 25
* พร้อมเรียน